Algemene voorwaarden

Youpla SPRL

Adres : Rue de Campine, 98
4000 Luik
België
Bank : BELFIUS LIEGE OPERA
Adres : Rue des Dominicains, 2 – BE 4000 Luik
Rekeningnummer : IBAN BE24 0688 9805 6238
BIC : GKCCBEBB
BTW : BE 0540 670 476

Site : www.bijouxyoupla.com

Mail : info@bijouxyoupla.com

Contact :
Françoise Lechat – gsm +32 473 78 67 56
Evelyne Lechat – gsm +32 473 55 79 31

 Algemene voorwaarden (detailhandelaars)

Deze algemene voorwaarden bepalen de respectieve verplichtingen van de contractanten m.b.t. de verkopen gedaan door de onderneming Youpla, vertegenwoordigd door Evelyne en Françoise Lechat.

Door het ondertekenen van de overeenkomst of de bestelbon, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard.

1. Artikel

Elk door Youpla gecreëerd artikel is door onszelf en/of in een beschutte werkplaats in het Luikse op ambachtelijke wijze vervaardigd.

2. Bestellingen

Elke bestelling die ons wordt toevertrouwd, verbindt ons pas na onze schriftelijke bevestiging. Youpla is vrij om een bestelbon te weigeren.Door de medecontractant op zijn bestelbon of op onze offerte aangebrachte wijzigingen zullen slechts geldig zijn op voorwaarde dat wij ze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.

In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant, behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag van de bestelling te eisen. Deze schadevergoeding is niet verschuldigd in het kader van de toepassing van een boeteclausule, maar vormt de gebruikelijke compensatie van de mogelijkheid voor de medecontractant om de bestelling te annuleren zonder afbreuk te doen aan een eventuele andere schadevergoeding zoals kosten en voorschotten die nog geëist of ingehouden zouden kunnen worden door de leveranciers van Youpla.

3. Termijnen

De termijnen die bepaald werden voor de levering van onze artikelen zijn, behoudens andersluidende bepaling, louter ter informatie gegeven. De artikelen worden binnen een termijn van een tot twee weken na de bestelling vervaardigd. Als een termijn dwingend is, moet dit duidelijk op de bestelbon worden vermeld. In dat geval kan de koper, wanneer de levering een vertraging kent, aanspraak maken op een schadevergoeding van maximum 10% van de totale prijs van de bestelling.

Zelfs in dit geval ontslaan de volgende omstandigheden ons van het nakomen van de door ons opgegeven termijnen:

1. De gevallen van overmacht (met inbegrip van met name, stakingen, incidenten van technische aard, vertraging van de leverancier en nijpend tekort aan arbeidskrachten)

2. Als de betalingsvoorwaarden niet in acht genomen worden

3. Als de medecontractant wijzigingen vraagt wanneer het werk reeds in uitvoering is.

4. Leveringen – transporten

De portokosten worden berekend volgens het gewicht van het pakket, de posttarieven en de producten die gebruikt worden voor het verpakken. Elke verpakking wordt door Youpla gemaakt. De levering van het bestelde product gebeurt op het met de medecontractant overeengekomen leveringsadres zoals vermeld op de orderbevestiging.

Ingeval het leveringsadres onvolledig of verkeerd is, waardoor de transporteur verplicht is de bestelde producten te retourneren, zullen alle extra kosten als gevolg hiervan volledig voor rekening zijn van onze medecontractant.

Wanneer wij instaan voor de levering, gebeurt deze op de door ons gekozen manier, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Meerdere leveringswijzen kunnen worden voorgesteld naargelang van de ontvangstwijze van het of de pakket(ten) of de leveringstermijn.

Naargelang van de aard van de goederen en de bestelde hoeveelheden behouden wij ons het recht voor om een andere transporteur te selecteren, zonder dat dit een weerslag heeft op de bovengenoemde vermeldingen.

In alle gevallen worden de goederen vervoerd op kosten en op eigen risico van de medecontractant. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor een incident dat zich tijdens het transport heeft voorgedaan, behalve bij een zware fout van onzentwege of van onze aangestelden.

5. Prijzen

De vastgelegde prijzen zijn uitgedrukt in euro excl. btw.

Behoudens andersluidende bepaling zijn de prijzen excl. de transportkosten die apart gefactureerd zullen worden.

6. Betaling

Op het ogenblik van de bestelling moet een voorschot van 30% worden betaald. Het saldo van de factuur is betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, uiterlijk binnen dertig dagen na de verzending van de factuur.

Eens deze termijn voorbij zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest met zich meebrengen van 12% per jaar, met een minimumpercentage conform dat wat voorzien is door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de bestrijding van de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet schriftelijk naar ons opgestuurd worden, per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, binnen de veertien dagen na haar verzending.

7. Eigendomsvoorbehoud

Youpla blijft eigenaar van de geleverde goederen tot aan de volledige betaling ervan door de medecontractant.

Dit vormt echter, vanaf de bestelling van de goederen, geen beletsel voor de overdracht aan de medecontractant van de risico’s op verlies of beschadiging van de goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud alsook de schade die ze zouden kunnen teweegbrengen.

8. Herroepingsrecht

Bij een verkoop op afstand beschikt de medecontractant over een termijn van zeven volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder een boete te moeten betalen, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de artikelen door de medecontractant.

De teruggezonden goederen moeten in hun oorspronkelijke verpakking zitten en vergezeld zijn van de aankoopfactuur. In geen geval mogen de juwelen of accessoires gedragen zijn.Eens de toegestane termijn van 7 dagen voorbij, zullen de artikelen noch teruggenomen noch omgewisseld kunnen worden.

9. Niet-conformiteit

In geen enkel geval mogen de juwelen of accessoires gedragen zijn.

-        Uitzicht

De illustraties die de artikelen of producten voorstellen zijn niet contractueel en worden louter ter informatie verschaft.

Aangezien de producten ambachtelijk worden vervaardigd, zijn ze van nature onderhevig aan veranderingen van uitzicht, textuur of kleur binnen eenzelfde referentie of ten opzichte van een gegeven monster, zonder dat de kwaliteit van het product of de eigenschappen ervan daardoor worden aangetast (ook als vooraf een monster werd geleverd, kunnen wij niet garanderen dat het uiteindelijk bestelde product geen enkele afwijking van uitzicht ten opzichte van dit monster zal vertonen).

Anderzijds kunnen de verschillen in uitzicht nog sterker uitgesproken zijn in geval van een niet-gegroepeerde bestelling.

De offertes zijn enkel geldig binnen de omvang van de beschikbare voorraden.

-        Afwijking van de bestelde producten, fout in de inhoud van de bestelling, gebrekkige producten

Elke aanvraag om een product te retourneren op basis van een zogenaamde “fout” of het gebrekkige karakter ervan moet gebeuren via een retouraanvraag binnen een maximale termijn van zeven (7) volle dagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum van het product.

Bij het aangaan van een retourprocedure nodigen wij onze medecontractant uit om een nauwkeurige schriftelijke beschrijving te geven, aangevuld met foto’s van het gebrek of de gebreken van het ontvangen product.

10. Terugzending goederen

Alleen de producten die een strikte retourprocedure volgen zullen worden aanvaard.

De gebrekkige producten moeten teruggestuurd worden in hun originele verpakking, vergezeld van de gebrekkige of beschadigde onderdelen, samen met een leesbare kopie van de factuur. In geen geval mogen de juwelen of accessoires gedragen zijn.

Bij ontvangst zullen wij overgaan tot de nodige controles in geval van twijfel over de conformiteit van de geretourneerde producten met de bijgevoegde factuur.

De kosten voor het retourneren zullen voor rekening zijn van de medecontractant en dienen terugbetaald te worden op vertoon van het overeenkomstige bewijsstuk als het gebrek effectief kon worden vastgesteld. Alleen de retourkosten wegens herroeping van een bestelling kunnen, in geval van herhaalde aanvragen, het voorwerp vormen van een weigering tot terugbetaling van de leveringskosten.

Het is aan de medecontractant die een gebrekkig product terugstuurt om te zorgen voor het bewijs van de terugzending van de goederen door zijn toedoen. Dit bewijs moet geleverd worden hetzij door voorlegging van een ontvangstbewijs van een aangetekende zending, hetzij door het vertonen van een document dat overhandigd werd door een transporteur aan wie het terugsturen van het geretourneerde product werd toevertrouwd.

Geen enkele andere manier van bewijsvoering zal worden aanvaard.

Als de voorschriften van de retourprocedure niet gevolgd werden en als er geen coherentie is tussen de vraag en de voorwaarden m.b.t. de terugbetaling, een tegoed of de vervanging van het product, zal geen enkel gevolg gegeven worden aan deze vraag en wijzen we in dit opzicht elke aansprakelijkheid af.

In ieder geval moeten de producten verplicht geretourneerd worden in hun originele verpakkingen, intact, net en volledig (in een toestand waarin ze doorverkocht kunnen worden, dus ongewijzigd), vergezeld van een leesbare kopie van de factuur.

11. Voorwaarden voor vervanging of terugbetaling

Het definitieve karakter van een aanvaarding van vervanging en/of terugbetaling is onderworpen aan het onderzoek van het gebrekkige product door Youpla.

Als zo blijkt dat het gebrek van het product voortkomt uit een ongepast gebruik ervan, een slechte behandeling of een wijziging van de beginkarakteristieken van het product op initiatief van de eindkoper, zal het product niet vervangen noch terugbetaald worden en geen recht geven op enige compensatie.

Wij behouden ons zodoende het recht voor om terug te komen op onze beslissing tot aanvaarding van een vervanging, een tegoed of een terugbetaling als blijkt dat de beschrijving van het gebrek gegeven door de medecontractant niet overeenkomt met zijn vaststellingen of als het in gebreke blijven van het product blijkt te wijten te zijn aan de eindgebruiker.

Als de retourzending aanvaard wordt binnen de voorwaarden en termijnen voorzien in deze algemene voorwaarden, zal de vervanging of de terugbetaling van de geretourneerde producten uitgevoerd worden binnen een termijn van uiterlijk dertig (30) dagen vanaf het ogenblik waarop het recht wordt uitgeoefend.

De als gebrekkig beoordeelde of geïdentificeerde producten zullen vervangen worden door identieke of gelijkaardige producten, of, als deze niet beschikbaar zijn, zullen ze terugbetaald worden inclusief de aanvankelijk bij de bestelling betaalde verzendingskosten.

Deze terugbetaling zal geen aanleiding geven tot enige betaling van interesten en zal gebeuren in speciën via creditering op dezelfde bankrekening als die welke gebruikt werd voor de betaling van het door Youpla ontvangen bedrag.

Het gebruik van een door de medecontractant gevraagd tegoed zal volledig onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden. Een tegoed zal enkel toegekend worden als de medecontractant vooraf het product dat het voorwerp uitmaakt van het herroepingsrecht heeft teruggestuurd, met naleving van de retourvoorwaarden die opgegeven zijn in deze algemene voorwaarden.

In geen geval zullen geïndividualiseerde of op maat gemaakte artikelen terugbetaald of ingeruild worden.

12. Intellectuele eigendom en merkimago

De creaties van Youpla en de foto’s die weergegeven zijn op de website worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Het merk Youpla is een gedeponeerd merk en het concept “De la Plume à l’oreille” werd gedeponeerd via een i-depot.

Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de creaties is verboden en kan worden vervolgd.

Onze medecontractant verbindt zich ertoe om de reputatie van onze onderneming te respecteren en de producten in een aangepaste verkoopdisplay te presenteren.

Elke rechtstreeks of onrechtstreekse aantasting van onze reputatie zal aanleiding geven tot een schadeloosstellingsprocedure.

13. Loyaal gedrag en te goeder trouw

De medecontractant moet Youpla alle informatie ter beschikking stellen die kan bijdragen aan de goede verwezenlijking van de bestelling en aan de doorverkoop van de producten.

De medecontractant verbindt er zich toe om zich altijd als een respectvolle, loyale en te goeder trouw zijnde partner te gedragen, en met name om dadelijk elke moeilijkheid te signaleren die hij zou kunnen tegenkomen in het kader van zijn relatie met Youpla, en om de goede reputatie of het imago van het merk Youpla niet te schaden.

In de veronderstelling dat de medecontractant een beroep gedaan heeft op Youpla enkel met het oog om de knowhow/kennis te verwerven of in het geval van een aanslag op de reputatie van Youpla, of voor elk deloyaal gedrag, is Youpla gemachtigd om een schadevergoeding te vragen in overeenstemming met het bedrag op de bestelbon, te vermeerderen met minstens 3.000 euro forfaitair zonder afbreuk te doen aan het eisen tot herstel van de geleden schade.

14. Wijziging van deze voorwaarden

Youpla behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

15. Aanvullende bepaling

Deze algemene voorwaarden verbinden de medecontractant alsook elke rechtspersoon (onderneming, vereniging, filiaal, partner enz.) die rechtstreeks of onrechtstreeks, in feite of in rechte hem kan controleren of door hem gecontroleerd kan worden.

Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, zullen ze geacht worden niet geschreven te zijn en zullen de draagwijdte en bindende kracht van de andere bepalingen behouden blijven.

16. Geschillen

De partijen moeten zich inspannen om de geschillen die zich zouden kunnen voordoen bij de interpretatie of uitvoering van hun relaties, in der minne op te lossen.

Deze zijn onderworpen aan de Belgische wet en, als er geen oplossing in der minne gevonden wordt, zullen de desbetreffende betwistingen voor de bevoegde Belgische rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel van afhangt gebracht worden.